Najczęściej zadawane pytania

1. Jak wygląda krok-po-kroku rekrutacja na studia w UWM?

 

1A. "Stara matura" a "nowa matura" - czym się różni?

 

1B Nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości - czy mogę zarejestrowac się w systemie IRK?

 

2. Jakie były progi punktowe na poszczególne kierunki studiów w UWM?

 

3. Zdawałem  nową maturę, jak przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

 

4. Czy Uniwersytet pobiera opłatę za studiowanie drugiego kierunku w roku akademickim 2017/2018?

 

5. Czy mogę zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek studiów?
 
6. Jakie są terminy rekrutacji na studia 2017/2018?
 
7. Mimo wniesienia opłaty rekrutacyjnej - moja opłata nie jest widoczna w systemie IRK
 

8. Czy po rejestracji w systemie IRK muszę zrobić cos jeszcze by wziąć udział w rekrutacji?

 

9. Gdzie mogę znaleźć zasady przyjmowania na studia?
 

10. Dlaczego na UWM są inne zasady przyjęcia na studia niż na inne uczelnie?

 

11. Czy mogę się ubiegać o przyjęcie na studia z pominięciem Internetowej Rejestracji Kandydatów?

 

12. Czy jeżeli nie zdawałem któregoś z wymaganych przedmiotów na maturze, to mogę przystąpić do kwalifikacji na kierunek, gdzie taki przedmiot jest wymagany?

 

13. Co oznacza termin "stara matura"?

 

14. Gdzie i w jakich godzinach pracują Komisje Rekrutacyjne?

 

15. Jaki jest adres do korespondencji kierowanej w sprawie rekrutacji do UWM?

 

16. Pod jakim numerem telefonu można uzyskać informacje na temat rekrutacji?

 

17. Jaki jest numer faxu do UWM?

 

18. Jakie będą progi punktowe w czasie tegorocznej rekrutacji?
 
19. Skąd będę wiedział, że zostałem zakwalifikowany na studia?
 

20. Czy "zakwalifikowany" oznacza to samo, co "przyjęty na studia"?

 

 

21. Czy jeżeli nie zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia, to mam jeszcze szanse w kwalifikacji?

 

 

22. Chcę studiować kierunek lekarski w języku angielskim, ale nie ma takiego kierunku w ofercie umieszczonej w systemie IRK

 

23. Czy mogę zobaczyć listę osób przyjętych na dany kierunek?

 

 

24. Jak rejestrują się kandydaci, którzy nie posiadają nr PESEL?

 

 

25. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat tego, które olimpiady i konkursy przedmiotowe zwalniają mnie z postępowania kwalifikacyjnego?

 

 

26. Czy będąc olimpijczykiem muszę wnosić opłatę rekrutacyjną?

 

27. Jakie dokumenty muszę dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata aby skorzystać z uprawnień olimpijczyka?

 

28. Kiedy muszę przedstawić zaświadczenie o olimpiadzie?
 

29. Czy wysyłając dokumenty pocztą muszę je wysłać listem poleconym czy mogę zwykłym?

 

30. Czy dokumenty może za mnie złożyć inna osoba - np. rodzic, brat lub siostra, inny członek rodziny, kolega itp.?

 

31. Czy podanie o przyjęcie na studia może podpisać ktoś w moim imieniu - np. rodzic?

 

32. Gdzie mogę znaleźć druk podania na studia?
 

33. Dlaczego nie mogę wydrukować z sytemu IRK podania? Dlaczego nie widzę zakładki "wydruk podań"?

 

34. Czy podanie o przyjęcie na studia musi być podpisane?
 

35. Czy mogę złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez dyrektora szkoły?

 

36. Czy mogę złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez notariusza?

 

37. Czy jeżeli poprawiałem maturę, to muszę składać świadectwo dojrzałości i dodatkowo aneks?

 

38. Czy niezłożenie w terminie świadectwa dojrzałości eliminuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na studia?

 

39. Co mam zrobić w momencie, gdy ubiegam się o przyjęcie na drugi kierunek studiów, a moje świadectwo dojrzałości znajduje się w dokumentacji dziekanatu tego kierunku studiów, który już studiuję? Czy wówczas mam składać drugie świadectwo dojrzałości?

 

40. Czy kserokopia dowodu osobistego musi być poświadczona za zgodność z oryginałem?

 

41. Kto może poświadczyć zgodność kserokopii dowodu z oryginałem? 

 

42. Nie mam dowodu osobistego - co mam zrobić?
 

43. Czy wraz z wymaganymi dokumentami muszę składać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania danego kierunku?

 

44. Ile zdjęć muszę dostarczyć w czasie rekrutacji?
 
45. Czy zdjęcie musi być kolorowe?
 

46. Czy zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych?

 

47. Czy dostarczane zdjęcia muszą być podpisane?
 
48. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
 

49. Czy zapisując się na kilka kierunków studiów muszę wnosić kilka opłat, czy wystarcza jedna?

 

50. Na co jest przeznaczana opłata rekrutacyjna i czy w wypadku niedostania się na studia mogę liczyć na jej zwrot?

 

51. Kto ustala wysokość opłaty rekrutacyjnej?
 

52. Czy jeżeli wniosę część opłaty rekrutacyjnej, będę brany po uwagę w procesie rekrutacji?

 

53. Czy opłata rekrutacyjna musi być wniesiona przy wykorzystaniu blankietu wygenerowanego z systemu IRK czy też może być wniesiona w inny sposób?

 

54. Gdzie mogę znaleźć swój indywidualny numer konta bankowego, na który mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

 

55. Co to oznacza, że każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta bankowego?

 

56. Czy jeżeli wpłaciłem/łam opłatę rekrutacyjną na konto, które podał mi inny kandydat/kandydatka (w domyśle - jego/jej indywidualne konto bankowe w systemie IRK), to UWM tę opłatę przeksięguje?

 

57. Co zrobić, jeżeli wpłaciłem opłatę rekrutacyjną nie na moje indywidualne konto bankowe w systemie IRK? 

 

58. Czy istnieje wzór podania o zwrot nadpłaty dokonanej na konto w IRK?
 

59. Nie posiadam własnego konta bankowego - czy w takim wypadku mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej z czyjegoś konta np. rodziców? Czy to ma znaczenie?

 

60. Wpłacając pieniądze na konto nie podałem w nazwie zleceniodawcy swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL - czy pieniądze wpłyną na moje konto w IRK?

 

61. W jaki sposób mogę sprawdzić, że opłata rekrutacyjna została zaksięgowana na moim koncie w IRK?

 

62. Zapisałem się na trzy kierunki a zapłaciłem tylko za dwa. Jak będzie przypisana opłata do moich kierunków? (ew. jak ją przypisać do kierunków?)

 

63. Czy mogę zmienić kierunek, do którego jest przypisana opłata?
 
64. Czy mogę przypisać opłatę do innego kierunku? Jak to zrobić?
 
65. Kiedy mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
 
66. W jaki sposób mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
 

67. Zapomniałem uiścić opłatę rekrutacyjną we wskazanym terminie, mogę to uczynić w terminie późniejszym?

 

68. Czy pomimo braku opłaty rekrutacyjnej (moja opłata nie została zaksięgowana na koncie w IRK) jestem brany pod uwagę w procesie rekrutacji?

 

69. Jakie przedmioty i na jakim poziomie powinienem zdawać na maturze aby przystąpić do rekrutacji za rok?

 

70. Dokumenty wymagane od zakwalifikowanych na studia

 

71. Lista rezerwowa - co dalej?

  

1. Jak wygląda krok-po-kroku rekrutacja na studia w UWM?

 Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w systemie IRK

2. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów, wybierz przedmioty maturalne, które uwzględnione zostaną w kwalifikacji na studia 

3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (Ważne! Każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!)

 

4. Jeżeli posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”, jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, uzyskałeś świadectwo dojrzałości za granicą, posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie IB lub EB lub jesteś kandydatem na studia II stopnia -  dostarcz do dnia 6 lipca (studia stacjonarne I stopnia) i do 24 lipca (studia II stopnia i studia niestacjonarne) w dodatkowej (wrześniowej) rekrutacji do dnia 15 września do godz. 15:00 do  Punktu Obsługi Kandydata niezbędne dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą) na adres:

       Rekrutacja UWM,
ul. Oczapowskiego 12b;
10-719 Olsztyn
- NA KOPERCIE PROSIMY DOPISAĆ KIERUNEK STUDIÓW)

 

5. Regularnie loguj się do systemu IRK – znajdziesz tam wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym

 

6. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat zakwalifikowany na studia”– dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata  wymagane dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą na adres:
Rekrutacja UWM,
ul. Oczapowskiego 12b;
10-719 Olsztyn - na kopercie podaj  nazwę kierunku studiów, na który  składasz dokumenty):


DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA  stacjonarne PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITE MAGISTERSKIE

do 27 lipca 2017 r. do godz.15.00 w Punkcie Obsługi Kandydata

i do 3 sierpnia  2017  r. do godz. 15.00 na studia NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W PUNKCIE OBSŁUGI KANDYDATA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W DODATKOWEJ (WRZEŚNIOWEJ) REKRUTACJI DO DNIA 25 WRZEŚNIA DO GODZ. 15:00:

 

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

 

-  kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

 

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM) 

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

 

- 2 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

 

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA do dnia 3 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 w Punkcie Obsługi Kandydata:

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W PUNKCIE OBSŁUGI KANDYDATA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W DODATKOWEJ (WRZEŚNIOWEJ) REKRUTACJI DO DNIA 25 WRZEŚNIA DO GODZ. 15:00:

 

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

 

- kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

 

- oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia)

 

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM) 

 

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

 

- 2 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

 

 


1A. "Stara matura" a "nowa matura" - czym się różni?

Główna różnica jest taka, że wyniki na świadectwie dojrzałości "starej matury" wyrażane są w ocenach, a na świadectwie dojrzałości "nowej matury" w procentach. Świadectwa dojrzałości "starej matury" wystawiały szkoły, a świadcectwa "nowej matury" - wystawiają Okręgowe Komisję Egzaminacyjne.  Różni się także samo świadectwo:

świadectwo "starej matury"                    świadectwo "nowej matury"

 

1B Nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości - czy mogę zarejestrowac się w systemie IRK?

Tak. System IRK wymaga jednak od Kandydata podania w trakcie rejestracji numeru świadectwa dojrzałości oraz wskazania instytucji, która wyda świadectwo. Jeśli Kandydat w momencie rejestracji oczekuje jeszcze na wydanie dokumentu może tymczasowo w polu "numer dokumentu" wpisać np. cyfrę 1, oraz wskazać odpowiednią Okręgową Komisję Egzaminacyjną jako instytucję wydającą dokument. W dalszej części rejestracji system IRK poprosi o wskazanie przedmiotów maturalnych oraz uzyskanych wyników na maturze i ich poziomu. Tu należy wskazać poprawnie przedmioty oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony) oraz wpisać dowolną wartość w zakresie 30-100%. Należy jednak pamiętać, by po uzyskaniu świadectwa poprawić w systemie IRK podane dane (numer świadectwa oraz wyniki z matury).  

2. Jakie były progi punktowe na poszczególne kierunki studiów w UWM?

 Na uniwersytecie nie obowiązują progi punktowe a limity miejsc.

 

 3. Zdawałem  nową maturę, jak przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

 Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym liczba % na świadectwie jest równa liczbie punktów w kwalifikacji. Wyniki na poziomie rozszerzonym mnożone są przez 2. Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia znajdują się na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci

 

 4. Czy Uniwersytet pobiera opłatę za studiowanie drugiego kierunku w roku akademickim 2017/2018?

Uniwersytet nie pobiera opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, nawet jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku.

 

5. Czy mogę zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek studiów?

Tak. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę kierunków, na które można dokonać rejestracji. Za każdy z wybranych kierunków należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

 
 

6. Jakie są terminy rekrutacji na studia 2017/2018?

Harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/dodatkowa-rekrutacja  

 
 

7. Mimo wniesienia opłaty rekrutacyjnej - moja opłata nie jest widoczna w systemie IRK

Sytuacja ta może wynikać z faktu, że między wniesieniem opłaty, a zaksięgowaniem środków na koncie mija pewien czas. Opłata będzie widoczna w systemie dopiero w momencie jej zaksięgowania w UWM.
- Wpłaty dokonane w bankach lub przelewem internetowym widoczne są w ciągu 3 dni na koncie IRK kandydata. 

- Wpłaty dokonane w kasie UWM w Punkcie obsługi kandydata widoczne będą w systemie następnego dnia.

Dłużej przekazywane są opłaty dokonane na poczcie.

Za ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie ponosi winy UWM, lecz instytucje przesyłające pieniądze kandydata na konto bankowe UWM.

Na opłaty od kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie dokonane do dnia 6 lipca 2017 r. czekamy do 10 lipca 2017 do godz. 10.00.

Na opłaty od kandydatów na studia niestacjonarne i II stopnia czekamy do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 12:00.

Na opłaty od kandydatów we wrześniowej (dodatkowej) rekrutacji czekamy do dnia 19 września 2017 r. do godz. 10:00.

 

8. Czy po rejestracji w systemie IRK muszę zrobić cos jeszcze by wziąć udział w rekrutacji?

Wpłać opłatę rekrutacyjną na swoje indywidualne konto wskazane przez system IRK
oraz jeśli:
- posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”,
- posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie IB lub EB,
- uzyskałeś świadectwo dojrzałości za granicą,
- jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego,
- jesteś kandydatem na studia II stopnia

 dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata niezbędne dokumenty: świadectwa (starej matury, uzyskane za granica razem z tłumaczeniem), zaświdczenia (o wyniku studiów, o statusie finalisty olimpiady) lub dyplomy (matury IB, EB). 

 

9. Gdzie mogę znaleźć zasady przyjmowania na studia?

Uchwały Senatu UWM w Olsztynie dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2017/zasady-rekrutacji-2017
informacje o rekrutacji można także znaleźć na stronie
www.uwm.edu.pl/kandydaci

 
 

10. Dlaczego na UWM są inne zasady przyjęcia na studia niż na inne uczelnie?

Zgodnie z prawem każda uczelnia może ustalać własne zasady przyjmowania na studia i jest w tym niezależna.

 

11. Czy mogę się ubiegać o przyjęcie na studia z pominięciem Internetowej Rejestracji Kandydatów?

Nie, nie ma takiej możliwości.  
 

12. Czy jeżeli nie zdawałem któregoś z wymaganych przedmiotów na maturze, to mogę przystąpić do kwalifikacji na kierunek, gdzie taki przedmiot jest wymagany?

Tak. Należy jednak pamiętać, że w kwalifikacji policzone zostanie 0 punktów za taki przedmiot.

 
 

13. Co oznacza termin "stara matura"?

"Stara matura" to termin odnoszony do świadectwa dojrzałości uzyskanego przed 2005 rokiem, gdzie wydającym dokument jest szkoła, a nie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

przykładowe świadectwo dojrzałości tzw. "starej matury"

 
 

14. Gdzie i w jakich godzinach pracują Komisje Rekrutacyjne?

Punkt Obsługi Kandydata zlokalizowany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. M. Oczapowskiego 12b, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 od  20 czerwca 2017 r. do 26 września 2017 r.

 
 

15. Jaki jest adres do korespondencji  kierowanej w sprawie rekrutacji do UWM?

Rekrutacja UWM
Ul. M. Oczapowskiego 12b
10-719 Olsztyn
(na kopercie prosimy dopisać kierunek studiów)

 
  
 

16. Pod jakim numerem telefonu można uzyskać informacje na temat rekrutacji?

Infolinia dla kandydatów czynna w godzinach 9:00 – 15:00

od  20 czerwca 2017 r. do 26 wrzesnia 2017 r.

tel.: 89 524-50-80

 
Dziekanaty Wydziałów:

Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt - 89 523 34 05, 89 523 36 40

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii - 89 523 44 48

Dziekanat Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - 89 523 39 77

Dziekanat Wydziału Humanistycznego - 89 524 63 07, 89 524 63 28

Dziekanat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - 89 523 33 16, 89 523 34 31

Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki - 89 524 60 33

Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej - 89 523 34 40

Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych - 89 523 47 57, 89 523 44 46

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych - 89 524 61 01

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - 89 524 62 88, 89 524 62 71, 89 524 62 70

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych - 89 523 36 23

Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności - 89 523 34 01, 89 523 49 83, 89 523 37 10

Dziekanat Wydziału Nauk o Środowisku - 89 523 34 21

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji - 89 524 64 25, 89 524 64 26

Dziekanat Wydziału Sztuki - 89 524 52 25

Dziekanat Wydziału Teologii - 89 523 89 46

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku – tel.: 87 621 60 76

 
17. Jaki jest numer faxu do UWM?

Fax dla kandydatów 89 524-50-58

 
 

18. Jakie będą progi punktowe w czasie tegorocznej rekrutacji?

Podczas przyjęcia na studia w UWM nie ma określonych progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia jest limit miejsc dostępnych na danym kierunku studiów. Próg punktowy ustali się zatem automatycznie po przeliczeniu wyników, jakie kandydaci uzyskali w czasie egzaminów maturalnych.

 
 

19. Skąd będę wiedział, że zostałem zakwalifikowany na studia?

Informacja o tym, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia znajdzie się na jego indywidualnym koncie w IRK: część Moje kierunki studiów - zakładka: wyniki rekrutacji.

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia na dany kierunek, pod nazwą tego kierunku i punktacją, jaką kandydat uzyskał, pojawi się napis: Decyzja kwalifikacyjna: kandydat zakwalifikowany

Aby zostać przyjętym na studia należy potwierdzić zamiar studiowania dostarczając komplet wymaganych dokumentów do Punktu Obsługi Kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Potwierdzenia, które spłyną po terminie nie będą uwzględniane. 

20. Czy "zakwalifikowany" oznacza to samo, co "przyjęty na studia"?

Nie, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia w UWM jest zobowiązany potwierdzić zamiar studiowania dostarczając komplet wymaganych dokumentów do Punktu Obsługi Kandydata. Dopiero po spełnieniu tego warunku zostanie przyjęty na studia - wówczas na jego indywidualnym koncie w IRK pojawi się informacja (część Moje kierunki studiów - zakładka: wyniki rekrutacji; pod napisem: Decyzja kwalifikacyjna: kandydat zakwalifikowany) Decyzja dotycząca przyjęcia na studia: kandydat został przyjęty na studia.

Punkt Obsługi Kandydata znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. M. Oczapowskiego 12b, Olsztyn-Kortowo

 


21. Czy jeżeli nie zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia, to mam jeszcze szanse w kwalifikacji?

Tak. Harmonogram rekrutacji przewiduje uzupełnianie limitów naboru. W tym czasie uzupełniane będą wolne miejsca i progi punktowe zapewne będą obniżane, zatem osoby, które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do przyjęcia na ten kierunek, automatycznie biorą udział w dalszej rekrutacji. Nie trzeba podejmować w tej sprawie żadnych działań - nie dzwonić, nie wysyłać maili, nie wysyłać pism informujących.

 
 

 22. Chcę studiować kierunek lekarski w języku angielskim, ale nie ma takiego kierunku w ofercie umieszczonej w systemie IRK

Rekrutacja na te kierunki z tokiem nauczania w języku angielskim odbywa się z wykorzystaniem innego systemu. Informacje o rekrutacji na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim dostępna tutaj: http://www.uwm.edu.pl/wnm/en/faculty-information

 

23. Czy mogę zobaczyć listę osób przyjętych na dany kierunek?

Każdy kandydat informację o kwalifikacji otrzyma na indywidualnym koncie w systemie IRK. Końcowe listy z wynikami naboru są do wglądu u Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 

 

24. Jak rejestrują się kandydaci, którzy nie posiadają nr PESEL?

W drugim kroku rejestracji (po wyrażeniu zgody i oświadczeniu, iż zapoznało się z zasadami rekrutacji) wybiera się opcję "nie posiadam numeru PESEL" i wówczas system IRK generuje indywidualny numer, który jest traktowany przez system jak numer PESEL.

 

25. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat tego, które olimpiady i konkursy przedmiotowe zwalniają mnie z postępowania kwalifikacyjnego?

Informacje o olimpiadach, które zwalniają kandydata z postępowania kwalifikacyjnego mozna znaleść  Uchwale Nr 628 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz Uchwała Nr 927 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 628 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Link do uchwały nr 927 z dnia 24 maja 2016 r. : http://bip.uwm.edu.pl/node/5182 .

26. Czy będąc olimpijczykiem muszę wnosić opłatę rekrutacyjną?


Tak. Każdy kandydat aplikujący na studia musi wnieść opłatę rekrutacyjną.

 

27. Jakie dokumenty muszę dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata aby skorzystać z uprawnień olimpijczyka?

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).
Z uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. 

 

28. Kiedy muszę przedstawić zaświadczenie o olimpiadzie?

Zaświadczenie o tytule laureata / finalisty należy dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji (na studia stacjonarne do 6 lipca  2017 r.)

 

29. Czy wysyłając dokumenty pocztą muszę je wysłać listem poleconym czy mogę zwykłym?

Decyzję, jak również całą odpowiedzialność z niej wynikającą, w sprawie formy i drogi dostarczenia dokumentów na UWM ponosi kandydat.

 

30. Czy dokumenty może za mnie złożyć inna osoba - np. rodzic, brat lub siostra, inny członek rodziny, kolega itp.?

Tak. Jeśli dokumenty są kompletne i podpisane przez kandydata.

 

31. Czy podanie o przyjęcie na studia może podpisać ktoś w moim imieniu - np. rodzic?

 W przypadku, gdy kandydat na studia nie może dopełnić wszystkich obowiązków związanych z procesem ubiegania się o przyjęcie na studia, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka dokonując czynności prawnych związanych z rekrutacją (np. podpisywanie podania, ubieganie się o zwrot nadpłaty, odbieranie dokumentów) musi przedłożyć pisemne upoważnienie wystawione przez kandydata oraz poświadczone notarialnie. Jeżeli takie upoważnienie posiada, może dokonywać tych czynności w zastępstwie kandydata. Naturalnie musi się wylegitymować dowodem osobistym.

32. Gdzie mogę znaleźć druk podania na studia?

 Wydruk podania na studia dokonywany jest z indywidualnego konta kandydata w IRK - zakładka: "wydruk podań"

 

33. Dlaczego nie mogę wydrukować z sytemu IRK podania? Dlaczego nie widzę zakładki "wydruk podań"?

 Nie zostały wpisane wszystkie dane osobowe do systemu. W takim wypadku należy uzupełnić brakujące dane. Do wydruku podania niezbędny jest  program Adobe Reader - podanie generuje się do postaci pliku PDF. Jeżeli to nie zadziała, prosimy o skorzystanie z innego komputera. Jeżeli i ta opcja nie przyniesie rezultatów, prosimy o kontakt z Infolinią dla kandydatów Tel.: 89 524-50-80

 

 34. Czy podanie o przyjęcie na studia musi być podpisane?

 Tak.
 

35. Czy mogę złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez dyrektora szkoły?

 Nie, takie kserokopie nie są honorowane. Poświadczenia zgodności świadectwa może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata – koniecznym będzie przedstawienie oryginału świadectwa do wglądu.

 

 36. Czy mogę złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez notariusza?

 Tak.
 

 37. Czy jeżeli poprawiałem maturę, to muszę składać świadectwo dojrzałości i dodatkowo aneks?

 Tak.
 

38. Czy niezłożenie w terminie świadectwa dojrzałości eliminuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na studia?

 Tak, niezłożenie w wyznaczonym terminie świadectwa dojrzałości (oraz innych dokumentów potwierdzających zamiar podjęcia studiów) jest równoważne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

39. Co mam zrobić w momencie, gdy ubiegam się o przyjęcie na drugi kierunek studiów, a moje świadectwo dojrzałości znajduje się w dokumentacji dziekanatu tego kierunku studiów, który już studiuję? Czy wówczas mam składać drugie świadectwo dojrzałości?

 Nie, osoby, których świadectwo znajduje się w dokumentacji któregoś z wydziałów UWM, zobowiązane są do przedłożenia kserokopii tego świadectwa z adnotacją z dziekanatu, że świadectwo tam się znajduje.

 

40. Czy kserokopia dowodu osobistego musi być poświadczona za zgodność z oryginałem?

 Tak, wymagane jest złożenie kserokopii dowodu osobistego poświadczonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia zgodności z oryginałem może dokonać pracownik Biura Obsługi Kandydata podczas składania dokumentów.

 
41. Kto może poświadczyć zgodność kserokopii dowodu z oryginałem?

 Kserokopię dowodu osobistego poświadczyć za zgodność z oryginałem mogą:

  1. pracownicy Punktu Obsługi Kandydata - w momencie składania dokumentów,
  2. notariusz,
  3. pracownik dziekanatu na UWM,
  4. pracownik w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta/Gminy
 

42. Nie mam dowodu osobistego - co mam zrobić?

 Osoby, które nie dysponują dowodem osobistym - jeszcze go nie otrzymały lub go utraciły - przedkładają paszport lub zaświadczenie z Rejestru Ewidencji Ludności.

 

43. Czy wraz z wymaganymi dokumentami muszę składać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania danego kierunku?

Dla studentów części kierunków wymagane jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich. Skierowanie na badanie zostanie dostarczone razem z decyzją o przyjęciu na studia.

 
 

44. Ile zdjęć muszę dostarczyć w czasie rekrutacji?

 Kandydat zakwalifikowany na studia musi dostarczyć:

 1. 2 fotografie w postaci tradycyjnego zdjęcia papierowego (35x45mm)
 2. fotografie w postaci pliku elektronicznego - płyta CD opisana imieniem/imionami i nazwiskiem oraz nr PESEL, spełniająca następujące wymagania techniczne: postać cyfrowa o rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie JPG; rzeczywisty rozmiar wydruku: podstawa 2,00 cm (236 pikseli) na wysokość 2,50 cm (295 pikseli);
 
45. Czy zdjęcie musi być kolorowe?
 Tak.
 46. Czy zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych?

Tak, zdjęcia powinny spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zdjęcie  powinno być kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości i na jasnym tle. Powinno być zrobione:

 • na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron, od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
 • twarz nie może być przesłonięta włosami,

W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria:

 • szkła nie przyciemnione,
 • ramka nie może zasłaniać żadnej części oka,
 • nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne.

W przypadku osób noszących religijne nakrycia głowy:

 • broda, czoło i obydwa policzki muszą być wyraźnie widoczne,
 • nie mogą występować na twarzy cienie spowodowane nakryciem głowy.
 

47. Czy dostarczane zdjęcia muszą być podpisane?

 Tak - imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL.
 
48. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna musi być wpłacona przez kandydata na indywidualny numer konta stworzony dla tego kandydata i wynosi na rok ak. 2017/2018:

a.  150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, architektura krajobrazu

b.  85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów 

Wysokość należności z tytułu rekrutacji można sprawdzić na swoim indywidualnym koncie w IRK: część na samym dole: Moje wpłaty - Suma należności.
 

 49. Czy zapisując się na kilka kierunków studiów muszę wnosić kilka opłat, czy wystarcza jedna?

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów wnosi opłatę za każdy z nich.

 

50. Na co jest przeznaczana opłata rekrutacyjna i czy w wypadku niedostania się na studia mogę liczyć na jej zwrot?

Opłata rekrutacyjna jest przeznaczana na obsługę rekrutacji – pracę Komisji Rekrutacyjnych, druk i wysyłkę korespondencji, zakup sprzętu i materiałów biurowych, obsługę informatyczną i biurową itd. W związku z powyższym osoby, które przystąpią do rekrutacji i przez nią przejdą, a nie zostaną przyjęte na studia nie mogą liczyć na zwrot opłaty rekrutacyjnej.

 

51. Kto ustala wysokość opłaty rekrutacyjnej?

 Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest ustalana przez Rektora UWM na postawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

52. Czy jeżeli wniosę część opłaty rekrutacyjnej, będę brany po uwagę w procesie rekrutacji?

 Nie.
 

53. Czy opłata rekrutacyjna musi być wniesiona przy wykorzystaniu blankietu wygenerowanego z systemu IRK czy też może być wniesiona w inny sposób?

 Opłata rekrutacyjna może być wpłacona w dowolny sposób (przelewem internetowym, wpłatą w banku lub w kasie UWM znajdującej się w Bibliotece Uniwersyteckiej). Najważniejsze jest, aby wpłynęła na właściwy numer konta - indywidualny dla każdego kandydata.

 

54. Gdzie mogę znaleźć swój indywidualny numer konta bankowego, na który mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

 Numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną można znaleźć na swoim indywidualnym koncie w IRK w zakładce Moje wpłaty - dane do przelewu. Tam także można wygenerować druk do przelewu - zakładka: Moje wpłaty - drukuj przelew

 

55. Co to oznacza, że każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta bankowego?

System IRK generuje numer konta bankowego dla każdego kandydata w taki sposób, że ostatnie 11 cyfr tego numeru odpowiada numerowi PESEL kandydata. Stąd każdy kandydat ma osobne konto, na które winien dokonać wpłaty.

 

56. Czy jeżeli wpłaciłem/łam opłatę rekrutacyjną na konto, które podał mi inny kandydat/kandydatka (w domyśle - jego/jej indywidualne konto bankowe w systemie IRK), to UWM tę opłatę przeksięguje?

 Nie. UWM automatycznie nie przeksięgowuje opłat z jednego konta na drugie.

 

57. Co zrobić, jeżeli wpłaciłem opłatę rekrutacyjną nie na moje indywidualne konto bankowe w systemie IRK?

 Osoby, które uiściły opłatę rekrutacyjną nie na swoje indywidualne konto bankowe w systemie IRK w zależności od tego, na jakie konto tę opłatę uiściły, postępują następująco:

  1. opłata została wpłacona na konto innego kandydata
   W takim wypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto.
   Jednocześnie osoba, na której konto wpłynęła ponadwymiarowa opłata rekrutacyjna powinna skierować do UWM podanie z prośbą o zwrot tej nadpłaty.
  2. opłata została wpłacona na konto któregoś w Wydziałów UWM lub na ogólne konto UWM
   W takim wypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto, po czym zwrócić się z podaniem o zwrot nadpłaty do Prorektora ds. studenckich UWM.
  
58. Czy istnieje wzór podania o zwrot nadpłaty dokonanej na konto w IRK?

 Kandydat zwracający się podaniem o zwrot nadpłaty powinien zawrzeć w podaniu następujące dane:

  • imię
  • nazwisko
  • adres
  • numer PESEL
  • opis sprawy
  • numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta)
  • do podania należy dołączyć potwierdzenie dokonanej wpłaty/przelewu
 
 

59. Nie posiadam własnego konta bankowego - czy w takim wypadku mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej z czyjegoś konta np. rodziców? Czy to ma znaczenie?

 Nie, nie ma to znaczenia - forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna, najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany z systemu IRK podczas rejestracji.

 
 

60. Wpłacając pieniądze na konto nie podałem w nazwie zleceniodawcy swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL - czy pieniądze wpłyną na moje konto w IRK?

 Jeżeli został podany prawidłowy numer konta, na który pieniądze mają wpłynąć, to opłata zostanie zaksięgowana. Wpisy w polu: "zleceniodawca" oraz "tytuł przelewu" są w tym momencie mniej ważne.

 
 

61. W jaki sposób mogę sprawdzić, że opłata rekrutacyjna została zaksięgowana na moim koncie w IRK?

 Każdy kandydat logując się na swoje konto w IRK może sprawdzić w dwóch miejscach, czy jego opłata została zaksięgowana:

  1. na samym dole: zakładka Moje wpłaty - Suma należności i Wpłacona kwota są takie same
  2. w wypadku niezaksięgowania opłaty rekrutacyjnej w menu z prawej strony kolorem różowym pozostaje wyróżniony napis: "dokonaj opłaty rekrutacyjnej", w wypadku zaksięgowania napis znajduje się na tle zielonym
  

62. Zapisałem się na trzy kierunki a zapłaciłem tylko za dwa. Jak będzie przypisana opłata do moich kierunków? (ew. jak ją przypisać do kierunków?)

 Każda jeszcze nie wykorzystana wpłata jest przydzielana do nieopłaconego kierunku studiów w kolejności zapisów kandydata. W celu zmiany opłaconego kierunku wystarczy z sekcji "Moje kierunki studiów" wybrać punkt "opłaty".

 
 
63. Czy mogę zmienić kierunek, do którego jest przypisana opłata?

Tak, ale tylko jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna, można zmieniać opłacone kierunki. W tym celu należy z sekcji "Moje kierunki studiów" wybrać punkt "opłaty".

 
 
64. Czy mogę przypisać opłatę do innego kierunku? Jak to zrobić?

 Tak, ale tylko jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna, to można zmieniać opłacone kierunki. W tym celu należy z sekcji "Moje kierunki studiów" wybrać punkt "opłaty".

 
 
65. Kiedy mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

 O zwrot opłaty rekrutacyjnej mogą się ubiegać osoby, które:

  1. wpłaciły na swoje indywidualne konto w IRK kwotę wyższą od oczekiwanej
  2. przed zakończeniem okresu rejestracji wycofały się z jednego (kilku) kierunków, na który wcześniej się zapisały i wniosły opłatę
  3. nie spełniają warunków kwalifikacji i w związku z tym - z powodów formalnych- nie mogą być przyjęte na kierunek, na który się zapisał
  4. w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

   O zwrot opłaty rekrutacyjnej nie mogą ubiegać się osoby, które przeszły przez cały proces rekrutacji i nie zostały przyjęte na studia.
 
 
66. W jaki sposób mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Osoby ubiegające się o zwrot opłaty rekrutacyjnej wysyłają pocztą tradycyjną lub składają podanie w  Biurze ds. Studenckich  (ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn - rektorat, pok. 05)

Podanie powinno być skierowane do Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kandydat zwracający się podaniem o zwrot opłaty powinien zawrzeć w podaniu następujące dane:

  1. imię
  2. nazwisko
  3. adres
  4. numer PESEL
  5. opis sprawy
  6. numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta)
  7. do podania należy dołączyć potwierdzenie dokonanej wpłaty/przelewu
 

 67. Zapomniałem uiścić opłatę rekrutacyjną we wskazanym terminie, mogę to uczynić w terminie późniejszym?

 Nie.
 

 68. Czy pomimo braku opłaty rekrutacyjnej (moja opłata nie została zaksięgowana na koncie w IRK) jestem brany pod uwagę w procesie rekrutacji?

Nie. Osoby, które nie uiściły opłaty rekrutacyjnej, nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

 69. Jakie przedmioty i na jakim poziomie powinienem zdawać na maturze aby przystąpić do rekrutacji za rok?

Należy zapoznać się z kryteriami kwalifikacji, [idź do] które znajdują się na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci  Określone tam zostały grupy przedmiotów kwalifikacyjnych branych pod uwagę przy ustalaniu wyniku kwalifikacji. UWM nie określa w wymogach poziomu wyników egzaminów maturalnych ale warto mieć na uwadze, że matura zdawana na poziomie rozszerzonym daje możliwość uzyskania wyższego wyniku kwalifikacji niż matura zdawana na poziomie podstawowym.

 

 

70. Dokumenty wymagane od zakwalifikowanych na studia

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITE MAGISTERSKIE w Punkcie Obsługi Kandydata

1.  podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

2. kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

3. kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM) 

4. fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

 5. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

 

DOKUMENTY,  KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA w Punkcie Obsługi Kandydata:

 

1. podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

2. kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

3. oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia)

4. kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM) 

5. fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

6. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

 71. Lista rezerwowa - co dalej?

Jesteś na liście rezerwowej - NIE REZYGNUJ, zaloguj się do systemu IRK w dniu 21.07 po godz. 13.00, jeśli znajdziesz się na swoim koncie status zakwalifikaowany na studia - przynieś lub wyślij poczta tradycyjną komplet dokumentów do dnia 27.07.2017 r. do godz. 15.00

 

 

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosownych tu plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie więcej o celu używania plików cookies